Ellen van Vliet voor accordeon- en pianolessen in Amsterdam

Algemene lesvoorwaarden

1. Betaling lesgeld

Betaling van de lesgelden geschiedt via een factuur:
- in twee termijnen (september en januari) of
- in 10 maandelijkse termijnen.
Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe lesmaand op de rekening te zijn bijgeschreven.

2. Betalingsverplichting

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag.
Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt de docent zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.
Contant betalen is niet mogelijk.

3. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar

Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar is alleen mogelijk door middel van schriftelijk bericht. De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de leerling dienaangaande een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 4 genoemde voorwaarden.

4. Restitutie lesgeld

Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
a) verhuizing van de leerling buiten Amsterdam;
b) langdurige ziekte van de leerling;
c) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, en ouders/leerling);
d) overlijden van de leerling;
e) lesuitval van meer dan 2 lessen veroorzaakt door of vanwege docent (vanaf de 3e les vindt restitutie plaats).
NB: bij een eventuele nieuwe lockdown in verband met het Coronavirus zullen de lessen online plaatsvinden en zal derhalve geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

In de onder a) tot en met d) genoemde gevallen, dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Voor de onder e) genoemde situatie vindt aan het einde van de cursus automatisch herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats, met uitzondering van door Corona vervallen lessen.

5. Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij jaarcursussen in de regel de eerste twee keer niet vervangen. docent verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook, niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 4, sub e).

6. Lesmateriaal/leermiddelen

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

7. Tarieven

De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in april vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

8. Lesovereenkomst

Aanmeldingen/lesovereenkomsten voor jaarcursussen worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus. De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur.

9. Afwezigheid van de leerling

Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats in de in artikel 4 genoemde voorwaarden.

10. Wijzigingen gedurende het schooljaar

Vermindering van groepsgrootte gedurende het schooljaar, bijvoorbeeld door het vertrek van leerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de leerlingen die de lessen vervolgen.
Wel behoudt de docent zich het recht voor deze leerling(en) indien mogelijk en na overleg in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato te verkorten.
Indien het in het opvolgende jaar om welke reden dan ook niet mogelijk is aan leerlingen die de lessen vervolgen, een gelijke lesvorm aan te bieden, behoudt docent zich het recht voor de leerling een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden.
Leerlingen die zich hiermee niet kunnen verenigen, kunnen opzeggen zonder dat zij zijn gehouden aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Prikbord

Cursusjaar 2023/24

Voor het seizoen '23-'24 is nog plek vrij in Gein. Bel of mail voor een nieuwe afspraak.

Ook dit jaar kunt u voor een tegemoetkoming in de leskosten voor jongeren zich wenden tot het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

TIP:
Voor iedereen die voornemens is een accordeon aan te schaffen staat er nu een handig document online!